Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Luminal – Med Kft. Otthoni Szakápolási Szolgálata (székhely: 1086 Budapest, Dankó u. 22., elérhetőségek: +36 70 605 4545, info@hazibetegapolas.hu, www.hazibetegapolas.hu, cégjegyzékszám: 01-09-958784, ÁNTSZ engedély száma: BP-06R/024/01260/2013, adószám: 2394433-142, képviselő: Dr. Antal András ügyvezető igazgató) (továbbiakban: Szolgálat) mint egészségügyi szolgáltató, a megrendelő mint Ügyfél, (továbbiakban: Ügyfél) vagy kedvezményezettje által igénybe vett, egyedi ápolási szerződésben (továbbiakban: Szerződés) rögzített privát finanszírozású egészségügyi szolgáltatások igénybevételét a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák.

A Szerződéskötéssel a Felek, privát egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási jogviszonyt létesítenek. A Szerződés részletezi a Szolgálat által teljesítendő egészségügyi szolgáltatásokat azok díjszabását.

A Szolgálat privát finanszírozású egészségügyi szolgáltatásainak árait a közzétett árjegyzék tartalmazza. A Szolgálat a közzétett árjegyzéket jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. Az árjegyzék módosítása határozatlan idejű szerződések esetén a Szerződés közös megegyezéssel történő módosításával lép életbe.

A Szolgálat a humán-egészségügyi szolgáltatásnyújtásához szükséges általános szakmai felelősségbiztosítással, szakhatósági engedéllyel valamint személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS

A Szolgálat egészségügyi szolgáltatásait a jelen hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, munkautasítások és jelen ÁSZF alapján végzi, az Ügyfél szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett.

Az egészségügyi szolgáltatás helyszíne az Ügyfél által megjelölt, a Szerződésben rögzített helyszín.

A Szerződésben rögzített szolgáltatások megvalósulásához a szerződött Felek együttműködése szükséges.

Az egészségügyi szolgáltatás alapját a Szerződés mellékleteként kezelendő Ápolási Anamnézis adja, mely magába foglalja az Ápolási Tervet. Az Ápolási Terv személyre és helyszínre szabva részletezi az ápolási tevékenységeket, előre vetíti kívánatos eredményeket, az értékelések és visszacsatolások eredményeként valósul meg a dinamikus, holisztikus ápolás. Az eredményes szolgáltatásnyújtás megvalósulásához, az Ügyfél köteles minden rendelkezésre álló egészségügyi dokumentációt a Szolgálat rendelkezésére bocsájtani és ismertetni minden egyéb az egészséggel vagy betegséggel kapcsolatos tényt, körülményt. Amennyiben az Ügyfél nem hajlandó az együttműködésre valamint nem adja át a teljes körű egészségügyi dokumentációt, az ebből eredő következményekért a Szolgálat-ot nem terheli szakmai és anyagi felelősség. A Szolgálat nem kötelezhető olyan tevékenység elvégzésére, amit a Szerződés nem tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE – LEMONDÁSA

A Szerződéskötést megelőző felméréshez az Ügyfelet, egy előre egyeztetett időpontban az ellátás helyszínén felkeresi a Szolgálat kompetens munkatársa. A felmérés során rögzítik az Ügyfél igényeit, a Szolgálat által nyújtott és választható szolgáltatásokat, a szolgáltatásnyújtás időpontját, gyakoriságát és a szolgáltatások árát.

A felmérés és a szerződéskötés díja a Szolgálat elbírálása szerinti mértékben beszámítható a végszámla értékébe.

A Szerződéskötést követően a Szolgálat által delegált egészségügyi szakdolgozó nyújtja a Szerződésben részletezett egészségügyi szolgáltatásokat. Az egészségügyi szakdolgozó a Szolgálat belső hatályos protokolljainak, munkautasításainak alapján köteles végezni a Szerződésben meghatározott feladatait.

A Szerződésben konkrét feladatra, időre igényelt szolgáltatások a teljesítést követően teljesítettnek minősülnek és az Ügyfél köteles az utolsó vizit alkalmával a részletes elszámolón feltüntetett végösszeg kifizetésére, kézpénzben vagy átutalással. Amennyiben az Ügyfél nem a saját nevére kéri a számla kitöltését, minimum a végelszámolást megelőző 48 órával köteles közölni ennek tényét és a számlára írandó adatokat. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás díját harmadik fél – Egészségpénztár, Biztosító – bevonásával kívánja kiegyenlíteni, ezt a szándékát a Szerződés megkötésekor köteles jelezni.

Díjfizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a hatályos jogszabályok által meghatározott késedelmi kamat felszámítására.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megvalósult szolgáltatások díjának ki nem egyenlítése büntetőfeljelentést von maga után.

Határozatlan időre szóló Szerződés esetén tárgy hónap utolsó munkanapjára eső viziten köteles az Ügyfél kiegyenlíteni a részletes elszámolón feltüntetett, teljesített szolgáltatásokat.

Határozatlan idejű Szerződés esetén a Felek közös megegyezéssel bármikor felbonthatják a Szerződést. Közös megegyezéssel történő felmondás esetén az Ügyfél az utolsó szolgáltatásnyújtási napon köteles a megvalósult szolgáltatás díját kifizetni.

A Felek határozatlan idejű szolgáltatás esetén mindketten felbonthatják a Szerződést írásban, rendes felmondással 30 napos felmondási idővel. Az Ügyfél a felmondási időre járó szolgáltatási díj megfizetését követően lemondhat a tényleges szolgáltatás igénybevételéről.

Határozatlan időre szóló szolgáltatásnyújtás során az Ügyfél részéről történő azonnali, írásos indoklás nélküli szerződésbontás esetén a Szolgáltatót a felmondásig teljesített időszakra vetített havi átlag szolgáltatási díj kétszerese illeti meg.

Amennyiben az Ügyfél nem hajlandó együttműködni és vagy a Szerződésben rögzített feladatok elvégzését akadályozza a Szolgáltató jogosult az azonnali felmondásra, írásban rögzítve a felmondás okát. Az Ügyfél köteles a szolgáltatási díj havi átlagának kétszeres összegének megfizetésére.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

A Szerződésből fakadó jogvitákat a Felek békés úton egyeztetés kapcsán rendezik. A peren kívüli egyeztetések eredménytelensége esetén a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság illetékességének.

A Szolgáltató jogosult bármikor egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF hatályba lépése a Szolgáltató honlapján (www.hazibetegapolas.hu) történő megjelenéstől hatályos.

Jelen ÁSZF 2015. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig vagy módosításig hatályos.

Budapest, 2015. február 01.

Luminal-Med Kft.